Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

söndag 14 augusti 2011

Andlig ekologi - vad är det?
Andlig ekologi verkar för att utveckla hela människan så att hon kan skapa en ekologiskt balanserad kultur som bygger på medmänsklighet, biosfärisk demokrati i samklang med Moder Jord.
Den andliga ekologin är en humanekologi som är både andlig och vetenskaplig till sin natur.

Den tangerar fyra områden:

- Naturvetenskaperna; ekologin, biologin, geologin, astronomin, fysiken, kemin osv.
Ekofilosofierna; de olika modärna ekofilosofierna.
- Kulturantropologin; studier av de olika naturfolkens livsstil och religion.
- Friluftslivet; det enkla naturnära friluftslivet i samspel med fri natur.

Begreppet 'Andlig ekologi' har redan använts länge bl.a. i USA (spiritual ecology) men är en ny term på svenska och relativt okänd ännu i Norden. Ordet andlig och dess innebörd är i Svenskt språkbruk mångtydigt, i detta sammanhang avses: 

- Den speciella kvalitet som ger en organism liv. Livsanden, livsenergin, livskraften.
- En strävan att utvecklas och växa som människa. Att bli en vis och upplyst person.
- Att utveckla vår förmåga till identifikation med naturen, Att bli ett med Moder Jord.
- Att vilja se människan och vår roll i ekosystemet. Att som medvetna varelser ta vårt   ansvar för hela ekosystemet och verka för helhetens bästa.
Vetenskapen ekologi studerar energiflöden, materiakretslopp och samspel i naturen.
En möjlig definition är; läran om de levande organismernas samspel med varandra
och omgivande miljö. Begreppet andlig ekologi kommer därmed att stå för en ekologi med en andlig dimension.
Den andliga ekologin samverkar med och är ett komplement till den traditionella ekologin, tillsammans ger de en fördjupad kunskap och förståelse för människans roll i ekosystemet. Den andliga ekologin pekar på människans speciella roll och ansvar som enda reflekterande varelse till sitt eget och andras liv. Genom att vi som enda art kan uppfatta även andra organismers behov av utveckling och självförverkligande, har vi något av ett förvaltaransvar för hela ekosytemet.
Den andliga ekologin vill ge sådana insikter och erfarenheter att människan genom sina andliga, mentala, känslomässiga och tekniska resurser väljer att arbeta för en ekologiskt balanserad kultur. För att verka i denna riktning behöver individen etablera en personlig relation till växter, djur, mineral och hela naturen i stort.
Denna utveckling sker vanligtvis i flera steg enligt följande;

- möte med natur
identifikation
samhörighet
ansvarstagande
Genom att leva i en högindustrialiserad, konsumistisk stadskultur avskärmar sig människan från naturen och förlorar därmed känslan för samband och helhet. Den andliga ekologin arbetar därför med att människan skall återuppbygga känslan för och medveteheten om att vi är en del av en större helhet.
De metoder som främst används är möten med naturens olika delar/organismer där man utför olika övningar, meditationer och ceremonier för att få en djup kontakt med djur, växter, mineral, vatten, luft osv. På så vis kan man utveckla en verklig identifikation med Moder Jords olika delar. Identifikation har inga gränser, det man lever nära utvecklar man relationer till och känslor för. Det gäller såväl människor och djur som sjöar och berg.
Genom en verklig identifikation kan en djup samhörighetskänsla växa fram. Människans jag begränsas då inte längra av hennes kropp utan utvidgas till att omfatta hela naturen.
Dvs. man blir ett med helheten. Med detta följer insikten att vi alla är delar i en gemensam livsväv som är vårt gemensamma hem och som vi är fullständigt beroende av. Med denna insikt djupt förankrad på en andlig, känslomässig och intelektuell nivå kan människan börja ta sitt ansvar för hela Moder Jord. Att ta sitt ansvar som människa innebär att välja och handla på ett sådant sätt att vi verkar för helhetens bästa och kan därmed även indirekt få ut vårt eget bästa.
För att leva i harmoni med våra medvarelser behöver vi också uppnå balans och harmoni i oss själva. Den andliga ekologin omfattar därför även meditationer och ceremonier för att uppnå en djup självkännedom. Genom att lära känna sina möjligheter och begränsningar, ljusa och mörka sidor, reflektera över de centrala existentiella frågorna osv. kan man få en ökad självkännedom. Detta syftar till att vi skall bli mer hela och balanserade, kunna släppa våra rädslor och börja utrycka mer empati och kärlek i världen. Då vi når inre frid kan vi även skapa yttre fred.
Genom den andliga ekologin kan vi få insikt, kraft och inspiration till att arbeta för ett ekologiskt balanserat samhälle.


Källor:


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...